اخبار

چرا نوآوری در صنایع دوش انجام می شود
چرا نوآوری در صنایع دوش انجام می شود


2018-06-15


همراه با درک عمیق افراد در مورد مفهوم "ایجاد دوگانه" از سیاست دولت چینی، نوآوری و بهینه سازی، "نیروی اصلی" برای شرکت های بهداشتی است که از طریق محاصره شکست بخورند. آبشارهای سدر نیز به فوریت نیاز به برخی از نوآورانه "Srong Ship and Sharp Gun" برای خلاص شدن از "گرداب" رقابتی عظیم بازار را دارند.


در سال 2018، بازار تجهیزات دوشش فقط مرحله جدیدی را وارد می کند، هر نام تجاری، سازنده، توزیع کننده بهتر است که افکار و روش های عملیاتی را به یک قدم جلوتر برداریم تا یک گام به جلو برداریم، تنها انتخاب ثابت!