اخبار

محفظه دوشاتاق دوش: کابین دوش جداگانه، حمام مدرن خانه بیشتر و بیشتر خواستار امکانات بهداشتی است، بسیاری از خانواده ها می خواهند یک فضای حمام جداگانه، اما به دلیل فضای محدود برای بهداشت اتاق، امکانات حمام و بهداشتی تنها در یک اتاق قرار می گیرد. استفاده کامل از اتاق دوش در گوشه داخلی، حصار به وضوح حوزه دوش، تشکیل یک فضای حمام نسبتا مستقل است.