اخبار

قرقره نگهداریقرقره نگهداری

1 حمام درب کشویی دو روش بلوک های کشویی و لغزش چرخ وجود دارد.

2، قرقره، لغزنده استفاده باید پرداخت توجه به مشکل:

اول، برای جلوگیری از زیر نیروی برخورد فعالیت درها، بنابراین برای جلوگیری از فعالیت های درب کردن;

دوم، توجه به ریل تمیز کردن منظم، قرقره، لغزنده و پر کردن روغن (روغن یا روان کننده موم)؛

سوم این است که تنظیم پیچ تنظیم به صورت منظم به اطمینان حاصل شود که کشویی درب فعال به حامل به طور موثر و خوبی اسلاید.


یک جفت: محفظه دوش

بعدی: روش نصب