اخبار

جدید نرم بستن درب دوش کشویی
2018-05-25


دوش سدار، نوآورانه نرم نزدیک کشویی درب دوش، برای جلوگیری از slamming،

در حالی که غلطک های با کیفیت بالا hinthend اطمینان صاف بدون سر و صدا بدون سر و صدا زدن.


در نمایشگاه KBC، نمونه های جدید را نمایش می دهیم، یک گرم عالی است که شما را به دیدار سیدر دوز دعوت می کند

غرفه، کابین های دوشیزه سری عالی را پوشش می دهد، و قهوه در انتظار شماست.