اخبار

نقطه رشد جدید در مناطق روستایینقطه رشد جدید در مناطق روستایی وسیع و شهرهای ثروتمند


همانطور که دولت مرکزی به روند روستاییان روستایی پیش می رود، کشاورزان بیشتر و بیشتر به ساکنین شهر تبدیل می شوند. اتاق حمام قابل استفاده برای انتخاب حمام انتخابی مهمی است. علاوه بر این، توانایی مصرف آنها تنها به طور هماهنگ ظاهر می شود، برای بهبود محیط زندگی و ارتقا کیفیت زندگی آنها. بنابراین، تولیدکنندگان دوشا ممکن است در بازار شهرهای دوم و سطوح روستایی وسیع، با تقاضای کم، هدف قرار گیرند.