اخبار

ملاک پذیرشملاک پذیرش

بررسی اندازه: اندازه اندازه گیری و اندازه محصول واقعی را بررسی کنید هر گونه خطا وجود دارد.

سطح بررسی: خطا باید در داخل 2mm / 1000mm کنترل شود.

عمودی: اتاق دوش در هر دو طرف خطای سطحی بالا و پایین را در 10 میلی متر کنترل می کند.

سیلیکون را بررسی کنید: سیلیکون باید نازک، یکنواخت، زیبا باشد.

مکش را بررسی کنید: فاصله مکش درب مغناطیسی باید متقارن باشد، باز و بسته شدن انعطاف پذیر، باز و بسته شدن نیرو باید بین 15-40 نیوتن باشد.

لولا را بررسی کنید: هنگام باز کردن و بستن، بدون سر و صدا، لولا باید صاف باشد.


یک جفت: روش نصب

بعدی: نه