دانش

درهای دو طرف و دو طرفه
درهای دو طرف و دو طرفه


چنین درب های دوش به دوش باز می شود و به طور کلی هنگامی که فضا بسیار محدود است استفاده می شود. اندازه ها از 760 میلیمتر شروع می شوند و به طور معمول از عرض 900 میلیمتر عبور نمی کنند. باز هم، به عنوان نام نشان می دهد درب در وسط همانطور که باز باز می شود. به این معنی است که شیشه به طور کلی قاب شده است بنابراین پروفیل آلومینیوم بیشتر استفاده می شود و ضخامت شیشه اغلب توسط شیشه 4 میلی متر کاهش می یابد. دوش های سدر دارای گزینه پاورپوینت هستند که در آن کل درب به سمت محفظه فرو می ریزد.


bifold shower door cdb501 (513x800).jpg