دانش

مهر و موم ضد آب EVA از محوطه دوشمهر و موم ضد آب EVA از محوطه دوش


نوار بخش ضروری کابین دوش است، برای محافظت از شیشه، برای تقویت اثر ضد آب، در حال حاضر به طور عمده از PVC یا EVA ساخته شده است، به دلیل ماهیت مختلف، pefromance متفاوت است. یعنی کیفیت مهر و موم ضد آب عمدتا به مواد خام و کنترل فرآیند بستگی دارد.


در حال حاضر بهترین گزینه مواد EVA در بازار داخلی است، زیرا عملکرد آن بدون توجه به تغییرات آب و هوایی تغییر نخواهد کرد. آیا تابستان گرم یا زمستان سرد، طبیعت و عملکرد می تواند تضمین شود. این مزیت برتر تبدیل به کلید جداسازی اتاق مرطوب شده است.


timg.jpg