دانش

نقاط نصب وان حمام جاسازی شدهنقاط نصب وان حمام جاسازی شده

تمرکز بر روی نصب وان حمام جاسازی شده برای ایجاد ضد آب است. مراحل اصلی این است که یک لوله لوله خوب کار کنید تا بتوانید اثر ضد آب از قسمت شکاف کلیدی را تشکیل دهید، بهتر است در عرض یک یا دو روز آن را شناسایی کنید؛ تحت نظم معمول تخمگذار زمین؛ استفاده از پد آجر فوم خوب وان حمام تعبیه شده، ارتفاع عموما در حدود 60 سانتی متر است. محل لوله لوله فاضلاب را با اندازه طبیعی سوراخ دسترسی 250x300 میلیمتری یادداشت کنید.